Vision Express

https://www.visionexpress.lv

Vision Express Lojalitātes programmas vispārīgie noteikumi

Apstiprināti 2018. gada 25.maijā.

VISION EXPRESS BALTIJA SIA mazumtirdzniecības tīkla Vision Express Lojalitātes programma, turpmāk tekstā – Programma, darbojas no 2018.gada 25.maija un tās termiņš nav ierobežots. Programmas dalībnieka - Klienta identifikācijai tiek izsniegta lojalitātes karte, turpmāk tekstā – Karte, tā ir spēkā Latvijas teritorijā.

Karte tiek piešķirta tikai tiem Vision Express klientiem, kuri vēlas ilgstoši sadarboties ar veikalu tīklu, piešķirot VISION EXPRESS BALTIJA SIA tiesības apstrādāt savus datus atbilstoši šajā dokumentā minētajam un saņemot atbilstošus lojāla klienta labumus atlaižu, īpašu piedāvājumu un dāvanu veidā, tādējādi nodrošinot abpusēji izdevīgu sadarbību. Klienta tiesības attiekties no papildus tiešā marketinga aktivitātēm neatceļ šajā punktā minēto.

Ar Programmas noteikumiem, priekšrocībām, izmaiņām un akcijām klients var iepazīties jebkurā Vision Express veikalā, kā arī Vision Express mājas lapā www.visionexpress.lv lojalitate 

Par Programmas dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona, kas ir Vision Express klients, atbilstoši zemāk minētajiem noteikumiem:

 1. Karte paredzēta izmantošanai tikai VISION EXPRESS BALTIJA SIA mazumtirdzniecības tīkla Vision Express lojalitātes programmas ietvaros. Karte nav kredītkarte vai maksājumu karte;
 2. Dalība Programmā un Karte tiek aktivizēta pēc anketas aizpildīšanas, kurā Kartes turētājs piekrīt šiem noteikumiem;
 3. Veicot pirkumus Vision Express veikalos, Karti jāuzrāda pārdevējam pirms pirkuma noformēšanas. Ja karte nav līdzi, iespējama Programmas dalībnieka identifikācija, izmantojot personu apliecinošus dokumentus (pasi vai personas apliecību);
 4. Vienam klientam var būt viena Karte, kura tiek saņemta, aizpildot pieteikuma anketu. Uz Kartes norādītais svītru koda numurs ir Kartes turētāja identifikācijas numurs, kas ir saistīts ar Kartes turētāja personīgajiem, brīvprātīgi iesniegtajiem datiem;
 5. Kartei nav derīguma termiņa, visu Programmas darbības laiku Kartes kontā tiek reģistrēta pirkumu statistika, kas var tikt izmantota uzņēmuma vajadzībām, kā arī turpmākai programmas attīstībai;
 6. Kartes nozaudēšanas gadījumā Klients par to paziņo un pazaudētā Karte tiek bloķēta. Pirkumu statistika tiek saglabāta un Klientam tiek izsniegta jauna Karte.
 7. Vision Express ir tiesības mainīt lojalitātes programmas noteikumus, par to informējot www.visionexpress.lv Datu aizsardzība
 8. Klienta personas dati un sistēmā reģistrēto pirkumu dati tiek glabāti un lietoti atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai 2016/679, kas pieņemta 2016. gada 27. aprīlī, par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. VISION EXPRESS BALTIJA SIA ir norīkots datu aizsardzības speciālists, tā e-pasts ir: ;
 9. Datu apstrādes tiesiskais pamats – šī vienošanās par dalību Vision Express Lojalitātes Programmā;
 10. Datu apstrādes tiesiskais pamats tiešā mārketinga gadījumā – Klienta piekrišana;
 11. Leģitīmās intereses – ar šo vienošanos pielīgto saistību izpilde;
 12. Datu saņēmēju kategorijas - attiecīgi pilnvaroti VISION EXPRESS BALTIJA SIA darbinieki;
 13. Datu nodošanas trešajām personām – VISION EXPRESS BALTIJA SIA ir tiesīgs nodot Jūsu datus savas grupas ietvaros;
 14. Datu nodošana un trešās pasaules valstīm – nav;
 15. Datu glabāšanas vieta: VISION EXPRESS BALTIJA SIA attiecīga veikala telpas, VISION EXPRESS BALTIJA SIA galvenais birojs un VISION EXPRESS BALTIJA SIA klientu datu bāze;
 16. Datu glabāšanas laiks – šī līguma spēkā esamības laiks, ja likums nenosaka citus glabāšanas termiņus;
 17. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par: 
  17.1. datu apstrādes mērķi;
  17.2. informācija par datu apstrādes pārzini (nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese);
  17.3. datu apstrādes tiesisko pamatu;
  17.4. leģitīmajām interesēm;
  17.5. datu aizsardzības speciālistu;
  17.6. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;
  17.7. ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
 18. Klientam ir tiesības:
  18.1. saņemt informāciju par saviem datiem (piekļūt tiem) un pārziņa pienākums ir tos sniegt;
  18.2. pieprasīt no pārziņa datu subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
  18.3. tiesības uz datu pārnesamību (iespēju robežās);
  18.4. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
  18.5. visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
 19. Šī dokumenta aizpildīšana:
  19.1. Klientam programmas pieteikuma anketā ir obligāti jāaizpilda visi norādītie lauki;
  19.2. Ja Klients būs norādījis nepareizu vai nepilnīgu informāciju, Karte var tikt bloķēta;
 20. Sīkāka informācija par datu apstrādi pēc 25.05.2018. pieejama Vision Express mājas lapā www.visionexpress.lv/pakalpojumi/lojalitate/dati
 21. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, kur pa vienam no eksemplāriem ir katrai no pusēm un abiem no tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

SIA “Vision Express Baltija” privātuma politika

2018.gada 25.maijā

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Vision Express  Baltija ”, turpmāk tekstā – Vision Express , apstrādā personas datus.

 Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Vision Expres ssniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Vision Express sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

 1. Definīcijas

  Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
  Pārzinis – SIA “Vision Express”, vienotais reģ. Nr. 40003047732, Elijas iela 17 – 4, Rīga, LV - 1050, faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: gan Pārziņa juridiskā adrese, gan Pārziņa, veikali, kuru saraksts ir pieejams www.visionexpress.lv un tiek atjaunots, tiklīdz tiek atvērts jauns veikals.
  Klients - jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, pārdodamās preces vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem;
  Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 2. Pemērojamie tiesību akti
  2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
  2.2. Ārstniecības likums
  2.3. Reklāmas likums u.c.
 3. Vispārīgie noteikumi

  3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Vision Express veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Vision Express pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Vision Express mājas lapā www.visionexpress.lv
  3.2. Vision Express piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
  3.3. Vision Express personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus pēc saviem ieskatiem. Šādos gadījumos Vision Express veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Vision Express norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
  3.4. Ja Vision Express atjauninās šo Politiku, jaunā Politikas redakcija tiks publicēta Vision Express mājaslapā www.visionexpress.lv
  3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Vision Express apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. 

 4. Personas datu kategorijas

  4.1. Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, dzimums, komunikācijas valoda, dzīvesvieta;
  4.2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
  4.3. Īpašo kategoriju dati (sensitīvie) - dati par personas redzes veselību;
  4.4. Pirkuma dati – pirkuma vēsture, norēķina dati;
  4.5. Klientu aptauju dati - aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes;
  4.6. Interneta mājas lapās veiktās darbības - IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, Interneta lapas sadaļa, datums un laiks;
  4.7. Video dati video novērošanas veikalos;
  4.8. Fotogrāfijas un attēli fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas.

 1. Datu apstrādes tiesiskais pamats

  5.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Vision Express  apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek rakstiski (aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot lensor.eu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Vision Express. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
  5.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Vision Express varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Vision Express vai jau noslēgtā līguma laikā.
  5.3. Vision Express leģitīmas intereses – ievērojot Vision Express intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Vision Express  ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams. Par Vision Express  leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Vision Express  produktu un pakalpojumu piedāvājumi. Ņemot vērā to, ka Vision Express  ir vairāki grupas uzņēmumi un zīmoli, ko tas pārstāv, Vision Express  tai ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem grupas uzņēmumiem iekšējos administratīvos nolūkos, t.sk., lai Vision Express  uzņēmumu līmenī piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus. 
  5.4. Juridisko pienākumu izpilde – Vision Express ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem. 
  5.5. Vitālu interešu aizsardzība – Vision Express ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).
  5.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Vision Express ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Vision Express likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

 1. Datu apstrādes nolūki

  6.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai - lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.
  6.2. Vision Express apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar spēkā esamības laikā:
     6.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
     6.2.2. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus, kā arī nomaksas pakalpojumus;
     6.2.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, pārdotajām precēm;
     6.2.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
     6.2.5. Klienta informēšanai par visu Vision Express  uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
     6.2.6. Videonovērošana ar mērķi - noziedzīgu nodarījumu novēršana un Vision Express  un klientu īpašuma aizsardzība;
     6.2.7. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un statistikas vai atskaišu ģenerēšanai pašapkalpošanas portālos.
  6.3. Vision Express apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
     6.3.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
     6.3.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Vision Express klientu statistisko datu apstrāde;
     6.3.3. Vision Express apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Vision Express iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
  6.4. Vision Express ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
     6.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības,
     6.4.2. Vision Express tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam novēlējumus svētkos, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas klientu apmierinātības, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.  
 1. Klienta, kā datu subjekta tiesības

  Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
  7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
  7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.
  7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
  7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Vision Express izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
  7.5. Saņemt informāciju, vai Vision Express apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
  7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Vision Express  un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
  7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.
  7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
  7.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde
  8.1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
  apstrādājot Klienta personas datus, Vision Express var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus vai veiktu klientu aptaujas. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.
  8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Vision Express  veic tiešo tirgveidību (mārketingu), izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Vision Express.
 1. Sīkdatnes
  9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Vision Express interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Vision Express mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. 
  9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
  9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
  9.4. Vision Express uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.
 1. Glabāšanas periods
  Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Vision Express leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).
 1. Personas datu iegūšanas veidi
  11.1.Vision Express iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
     11.1.1. iegādājas un izmanto Vision Express produktus vai pakalpojumus;
     11.1.2. pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Vision Express;   11.1.3. jautā Vision Express plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Vision Express saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
     11.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
     11.1.5. apmeklē vai pārlūko Vision Express mājaslapu; 
     11.1.6. tiek filmēts ar Vision Express videonovērošanas iekārtam Vision Express veikalos;  
 1. Klienta datu aizsardzība
  12.1. Vision Express nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Vision Express pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
  12.2. Vision Express rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Vision Express vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Vision Express deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
  12.3. Vision Express neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Vision Express, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.
 2. Apstrādes teritorija
  13.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
  13.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:
     - Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
     - ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;
     - Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).
  13.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.
 3. Kontaktinformācija
  14.1 Klients var sazināties ar Vision Express saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.
  14.2. Vision Express kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: visionexpress.lv sadaļā kontakti.
  14.3. Vision Express ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: vai Elijas iela 17 – 4, Rīga, LV – 1050 ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.